Witold Moszyński - Human Capital Manager, Buisness Consultant, Career Manager, Negotiator

czwartek, 29 września 2011

Prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki laureatem nagrody im. Marka Cara - serdeczne gratulacje!


Prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki laureatem nagrody im. Marka Cara

Prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego, został wraz z Panią Beatą Wanic, Zastępcą Dyrektora Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, laureatem wręczanej po raz 10. – honorowej Nagrody im. Marka Cara - jednego z pomysłodawców Forum Teleinformatyki.

Nagroda została wręczona w pierwszym dniu obrad tegorocznego, XVII Forum Teleinformatyki, obradującego w dniach 22-23 września 2011 r. w Miedzeszynie pod Warszawą. Honorowa Nagroda im. Marka Cara, tragicznie zmarłego w 1997 roku, jednego z pomysłodawców i pierwszego Przewodniczącego Rady Programowej Forum oraz aktywnego popularyzatora nowoczesnych technologii w życiu społecznym wręczana jest na Forum Teleinformatyki od 2002 r. Nagrodę przyznaje Kapituła, powołana z inicjatywy Rady Programowej Forum. Kapitułę tworzą m.in. laureaci nagrody z poprzednich lat (pełny skład kapituły i regulamin Nagrody: www.forumti.pl). Celem Nagrody jest wyróżnienie wybitnych osiągnięć w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Prof. zw. dr. hab. Jerzy Kisielnicki otrzymał nagrodę m.in. za bardzo aktywny udział w procesach informatyzacji państwa, udział w tworzeniu Ogólnopolskiego Seminarium pt. „Problemy badawcze i projektowe informatyzacji państwa”, a także za wieloletnią pracę dydaktyczną w dziedzinie systemów informacyjnych i zastosowań ekonometrii w badaniach procesów informatyzacji państwa.

Beata Wanic - Zastępca Dyrektora Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego m.in. za merytoryczny i organizacyjny wkład, ogromne zaangażowanie i determinację w całym procesie wytworzenia i wdrożenia Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP, za otwartość dzielenia się doświadczeniem w tym zakresie ze środowiskami samorządowymi i rządowymi, za popularyzację e-usług i systematyczną pracę nad ich doskonaleniem oraz za aktywne działania przy opracowaniu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Województwa Śląskiego;


Nominowanymi do tegorocznej Nagrody im. Marka Cara byli także:

dr Józef Orzeł, Wiceprezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, przewodniczący KRESI – Koalicji na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Nominowany m.in. za 15-letnią, wytrwałą i kreatywną pracę na rzecz budowania porozumienia między władzami publicznymi, nauką i sektorem teleinformatycznym w rozwiązywaniu problemów rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz odważne podejmowanie trudnych tematów rozwoju społeczeństwa informacyjnego i inspirowanie różnych środowisk do debaty publicznej na ten temat;

Kazimierz Schmidt, Departament Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA. Nominowany za wieloletnią działalność publikacyjną, szkoleniową i dydaktyczną, ukierunkowaną na tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu społeczeństwa informacyjnego, a w szczególności za wytrwałe propagowanie znaczenia informacji przekazywanej drogą elektroniczną, tworzenie aktów prawa likwidującego archaiczne bariery w elektronizacji przestrzeni informacyjnej;

Ryszard Stefanowski, Prezes Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej od początku lat 90. XX wieku związany z edukacją informatyczną w szkołach i w społecznościach lokalnych w całym kraju. Nominowany m.in. za współorganizację wielu inicjatyw edukacyjnych dla nauczycieli, konferencji „Informatyka w Szkole”; wdrażanie koncepcji e-szkoły m in. w Wielkopolsce, Opolskiem.

Źródło: http://www.lazarski.pl/aktualnosci/art,386,prof-jerzy-kisielnicki-laureatem-nagrody-im-marka-cara.html