Witold Moszyński - Human Capital Manager, Buisness Consultant, Career Manager, Negotiator

Kto siedzi we wnioskach o dofinansowanie z EFS ten wie...

... że zakrętów podczas ich pisania jest wiele. Dziś natknąłem się na 2 z nich:

pierwszy zakręt
 dotyczył tego, czy w definicji "pracownika" stosowanej przez PARP mieszczą się osoby fizyczne nie prowadzące działalności gosp. zatrudnione na umowach zlecenia? 
Obiegowa opinia mówi: tak, wliczamy do tej grupy zleceniobiorców, ale jeżeli literalnie potraktować poszczególne wytyczne, sięgając do przepisów, na które się one powołują, to już mogą pojawić się nie tylko wątpliwości, a wręcz przekonanie, że do puli pracowników nie powinny być wliczane osoby posiadające zawartą z danym pracodawcą wyłącznie umowę zlecenia, lecz tylko te, które posiadając taką umowę pozostają z daną firmą równolegle w stosunku pracy.Wytyczne dla Projektodawców 
ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, s. 13, 2010-05-05:[...] Uczestnikami szkoleń i doradztwa mogą być tylko pracownicy wydelegowani przez swoich pracodawców na szkolenie/doradztwo oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Na podstawie art. 5 Załącznika 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 800/2008 za pracowników będą uznawane następujące osoby:

-pracownicy w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy,
art. 2 KP:  Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

-osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego, tj. na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. 2009 nr 205 poz. 1585
Art. 8.
1. Za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a.
2. Jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, o których mowa w ust. 11 – dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca.
[czyli jak rozumiem – „osoba współpracująca” to nie jest pracownik]
2a. Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

-właściciele-kierownicy oraz partnerzy (wspólnicy) prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe, o ile nie można ich zaliczyć do przedsiębiorców.
Ponadto osoby te muszą być uwzględniane przy obliczaniu progu zatrudnienia dla ustalania statusu przedsiębiorcy (mikro, mały, średni lub duży przedsiębiorca).
Osoby współpracujące mogą być uczestnikami szkoleń i doradztwa pod warunkiem, że są uwzględniane przy obliczaniu progu zatrudnienia dla ustalenia statusu przedsiębiorcy.

-----------
drugi zakręt dotyczył tego jak wyliczyć wskaźnik RJR (rocznych jednostek roboczych), który to ma decydujący wpływ na zakwalifikowanie przedsiębiorstwa do MŚP lub dużych przedsiębiorstw, a to natomiast na poziom możliwego dofinansowania, w sytuacji gdy firma nie tylko zatrudnia pracowników w różnych wymiarach etatów, ale rekrutację realizuje w kolejnych miesiącach roku, co wpływa na pojawianie się ułamkowych części jednostek RJR.Czytając stronę 15 poradnika dot. Nowej Definicji MŚP: http://www.parp.gov.pl/files/74/87/1155.pdf

2.2.1. Liczba osób zatrudnionych (art. 5)
Liczba osób zatrudnionych jest zasadniczym kryterium wstępnym przy określaniu, w jakiej kategorii mieści się dane MŚP. Liczba ta dotyczy osób zatrudnionych na pełnych etatach, w niepełnym
wymiarze godzin, sezonowo i obejmuje:
• pracowników,
• osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegających mu i uważanych za pracowników na mocy prawa krajowego,
• właścicieli – kierowników,
• wspólników prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i uczestniczących w zysku przedsiębiorstwa.
Praktykantów lub studentów odbywających szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie zalicza się do osób zatrudnionych. Nie wlicza się też okresu trwania
urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.


Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR). Każdy, kto był zatrudniony na pełen etat w obrębie przedsiębiorstwa 
lub w jego imieniu w ciągu całego roku referencyjnego, stanowi jedną jednostkę roboczą. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze 


godzin oraz pracowników sezonowych traktowana jest jako części ułamkowe jednostki.

Wygląda na to, że nie możemy spojrzeć tylko na stan zatrudnienia z dnia 31.12.2009 (dnia zamknięcia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym ubiegamy się o dofinansowanie), ale trzeba uwzględnić wszystkich zatrudnionych i zwolnionych w 2009 i przeliczyć ich czas pracy na ułamki jednostki RJR i zsumować, a następnie sprawdzić, czy ta liczba jest mniejsza niż 250 RJR. P
onadto warunek dot. RJR musi być spełniony -jednak jak wynika z poniższego-niezależnie od rocznego obrotu i całkowitego bilansu rocznego.

Strona 13 poradnika j.w.:
"Należy zwrócić uwagę na to, że o ile zachowanie progu zatrudnienia jest obowiązkowe, o tyle w przypadku pułapu dotyczącego rocznego obrotu lub 
całkowitego bilansu rocznego MŚP może wybrać jeden z nich. Przedsiębiorstwo nie musi więc spełniać obydwu warunków finansowych i może przekroczyć jeden z pułapów, nie tracąc swojego statusu."