Witold Moszyński - Human Capital Manager, Buisness Consultant, Career Manager, Negotiator

sobota, 8 października 2011

ZA ZDOLNOŚĆ DO TWORZENIA INNOWACJI I OTWARTOŚĆ NA ZMIANY...

W dniu 30.X.2011 r. miałem zaszczyt odebrać wyróżnienie przyznane
Money Expert S.A.
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

ZA ZDOLNOŚĆ DO TWORZENIA INNOWACJI
I OTWARTOŚĆ NA ZMIANY!

w konkursie zrealizowanym w ramach procesu ewaluacji ex-ante Wytycznych dotyczących projektów innowacyjnych „Rozwiązania jutra w HR”, w którym nagrodzone zostały zespoły HR dwóch firm:
- wśród małych i średnich przedsiębiorstw pierwsze miejsce zajęła Money Expert S.A.
- wśród dużych przedsiębiorstw pierwsze miejsce zajęła Telekomunikacja Polska S.A.

Przedstawiony przez nasz zespół pomysł innowacyjnego zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji finansowej oparty na koncepcji RYNKU CELÓW SKŁADOWYCH (autorstwa własnego) spotkał się również z bardzo pozytywną krytyką uczestników uroczystej gali zorganizowanej przez PARP.

Za twórczą współpracę oraz niezwykłą kreatywność chciałbym szczególnie mocno podziękować Annie Masłoń oraz Iwonie Golonko.--------

Rozwiązania jutra w HR - konkurs na projekty innowacyjne

Dzisiejsze problemy wynikają
z wczorajszych rozwiązań
Peter M. Senge

Konkurs na projekty innowacyjne, mające na celu wdrażanie do praktyki przedsiębiorstw w Polsce nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosi w IV kwartale 2011 r. konkurs na projekty zakładające opracowanie nowoczesnych rozwiązań problemów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Najważniejszym aspektem w planowanym konkursie jest innowacyjność wypracowanych narzędzi.

Konkurs jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed współczesnymi firmami, które muszą poszukiwać nowych obszarów przewagi konkurencyjnej – nie tylko technologicznej, procesowej ale także lub przede wszystkim – w zakresie metod zarządzania ludźmi.

Projekt, który może zostać dofinansowany, musi zakładać opracowanie innowacyjnej koncepcji rozwiązania problemu z zakresu:

 tworzenia warunków i rozwiązań organizacyjnych do przekazywania wiedzy pomiędzy pracownikami w wieku 50+, a pozostałymi pracownikami przedsiębiorstwa

 poprawy komunikacji pomiędzy pokoleniami w firmie z uwzględnieniem osób 50+

 dostosowywania pracy do specyficznych potrzeb pracowników 50+

 optymalizacji wykorzystania potencjału 50+ do potrzeb organizacji

 tworzenia i wdrażanie narzędzi pomiaru wiedzy przedsiębiorstwa

 kontrybucji (wkładu) pracowników w budowę wiedzy przedsiębiorstwa

 motywowania pracowników do budowania wiedzy przedsiębiorstwa

 tworzenia i wdrażanie narzędzi służących przeprowadzeniu procesu zmiany w przedsiębiorstwie

Minimalna wartość projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 100 tys. PLN, maksymalna zaś nie może przekroczyć 5 mln PLN. Realizacja projektu może maksymalnie wynosić 36 miesięcy i będzie przebiegać dwuetapowo. W ramach pierwszego etapu należy przygotować wstępną koncepcję rozwiązania problemu dotyczącego jednego z ww. obszarów. Celem drugiego etapu jest przetestowanie rozwiązania przez konkretnych przedsiębiorców. W ten sposób zbadana zostanie jego użyteczność. W wyniku realizacji projektu przetestowane rozwiązanie będzie upowszechniane wśród przedsiębiorców i wraz z zakończeniem projektu zostanie przekazane do PARP. Agencja odpowiadać będzie za jego późniejsze bezpłatne udostępnianie tym przedsiębiorcom, którzy borykają się z podobnymi problemami i będą zainteresowani jego wykorzystaniem w przyszłości.

1 komentarz: